Folia Refleksyjna Srebrna Mylar Heavy Duty | GRUBETOPY.PL